GRANTS

CALENDAR

NEWSLETTER
CONNECT

Letter to the President of Colombia

Karibu endorses joint letter on the peace process in Colombia


On the occasion of Juan Manuel Santos Calderón's, President of Colombia, visit to Norway, the Norwegian Colombian Forum issues a letter to the president related to the peace process between the Colombian Government and the FARC.   More information (in Spanish and Norwegian) is found below.Colombian President Santos meets with

Norwegian Foreign Minister Børge Brende in Oslo


Click here for the Spanish version.


Norwegian Text


Til Colombias President Juan Manuel Santos Calderón


Kjære president Juan Manuel Santos


I anledning Deres besøk i Norge ønsker organisasjonene som undertegner dette brevet å uttrykke støtte til fredsprosessen mellom Colombias regjering og FARC-EP geriljaen og de fremskrittene som er gjort på tre viktige temaer i fredsforhandlingene, nemlig bred reform på landsbygda, inkludert tilgang til jord og utviklingsprogrammer, politisk deltakelse og bekjempelse av narkotikaproduksjon og –handel.


Vi ser positivt på mottakelsen forhandlingspartnerne har hatt i Havana av de fem delegasjonene med konfliktens ofre. Vi forventer derfor at ofrenes innspill og anbefalinger blir tatt med i den endelige fredsavtalen når den foreligger. Vi hilser også velkommen etableringen av underutvalget om kjønns spørsmål, gitt de alvorlige følgene konflikten har, og har hatt for kvinner og jenter. Vi ser også på avtalen om minerydding, og beslutningen om å etablere en sannhetskommisjon som svært viktige.


Vi ønsker også å benytte anledningen til å uttrykke sterk bekymring når det gjelder grunnleggende forutsetninger for en varig fred, som etter vårt syn så langt ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte:


Iverksettelsen og oppfølgingen av fredsavtaler forutsetter å sikre aktiv deltakelse fra sivilsamfunnet, inkludert organisasjoner til ofre og til dem som krever tilbakeføring av jord de har blitt fratatt, i tillegg til menneskerettighetsforkjempere og sosiale bevegelser.


Vi konstaterer med bekymring en økning i antall drap, stigmatisering og trusler mot sosiale ledere og forsvarere av menneskerettigheter i Colombia. Vi mener det er nødvendig å få til en endelig oppløsning av grupper som er etterkommere av paramilitære styrker. Dette er en forutsetning for politisk deltakelse fra marginaliserte sektorer i samfunnet og for at ofre og vitner skal kunne delta uten frykt for represalier og gi sine vitnesbyrd til sannhetskommisjonen.


Rettsapparatet må følge opp angrepene mot ofre, de som krever jord, forsvarere av menneskerettigheter og sosiale ledere. Hittil har disse forbrytelsene i hovedsak forblitt ustraffet.


For å få slutt på konflikten anser vi rollen til sannhetskommisjonen som grunnleggende. Sannhetskommisjonen må operere uavhengig og fritt, og med aktiv deltakelse fra ofrene for konflikten. Kommisjonen må ha tilgang til all informasjon som angår den væpnede konflikten. Det forutsetter frigjørelse av alle arkiver knyttet til den militære doktrinen og etterretningens rapporter om sivile som er anklaget for å være del av illegale væpnede grupper.


Sannhetskommisjonen må disponere nok midler og utvikle mekanismer for å beskytte ofre, vitner og ledsagere. Organisasjoner av og med ofre og for menneskerettigheter må tas med på råd for å utvikle beskyttelsesmekanismer.


En må også sikre at ofre som bor i eksil får anledning til å vitne i sannhetskommisjonen.


Når det gjelder eksisterende og fremtidige bilaterale avtaler mellom regjeringene i Colombia og Norge, ser vi det som avgjørende at disse ikke bidrar til å utdype de allerede eksisterende ulikheter i Colombia og forsterke årsakene til den væpnede konflikten. Det er viktig at det gis garantier for politisk deltakelse til ulike sektorer og organisasjoner, og at den sosiale protesten som en universell rett blir sett på som et skritt i riktig retning mot en ekte fred med demokrati og sosial rettferdighet.


Til slutt vil vi anmode om at regjeringen i Colombia og FARC gjeninnfører tiltak som har bidratt til å dempe konflikten, for eksempel FARCs ensidige våpenhvile og opphøret av bombing fra hærens side, og at det gjøres fremskritt mot en bilateral våpenhvile. På den annen side oppfordrer vi regjeringen i Colombia til å innlede formelle fredssamtaler med ELN.


Vi takker for å bli gitt anledningen til å overrekke dette brevet, og kan forsikre Dem om at vi vil fortsette å arbeide sammen med våre partnerorganisasjoner fra det colombianske sivile samfunn med målet om at det oppnås en fred som garanterer sannhet, rettferdighet, oppreisning for ofrene og at konflikten ikke skal gjenta seg.


Vennlig hilsen


Norsk Folkehjelp

FOKUS, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Det norske menneskerettighetsfond

Caritas Norge

LAG, Latin-Amerikagruppene i Norge

Foro Tynset – Skandinavisk forening for fred og forsoning i Colombia

Støttegruppen for Fred i Colombia

Magdalena Norway

Health and Human Rights Info

The KARIBU Foundation

SAIH, Studentenes og Akademikernes Internasjonale HjelpefondPosted by Karibu Foundation - Last updated 24.06.2015